Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I DOSTĘPU DO SERWISÓW INTERNETOWYCH e-CMR

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, E-CMR.pl niniejszym wprowadza Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego:

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.         Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez E-CMR.pl określonych w Regulaminie usług drogą elektroniczną, a także warunki i zasady korzystania przez użytkowników i klientów z serwisów internetowych E-CMR.pl:

a.   strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: https://e-cmr.pl, https://e-cmr.com

2.         Regulamin został przygotowany zgodnie z następującymi przepisami:

a.   ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – dalej jako „u.s.u.d.e.”;

b.   ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) – dalej jako „u.o.d.o”;

c.    ustawy prawo przewozowe z dnia 14 listopada 1984 roku (Dz.U.2017.1983 t.j. z dnia 2017.10.25) – dalej jako „u.p.p.”;

d.   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako „RODO”;

e.   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – dalej jako „eIDAS”;

f.     konwencji o umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U.1962.49.238 z dnia 1962.09.14) – dalej jako „Konwencja CMR”;

g.   protokołu dodatkowego do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczącego elektronicznego listu przewozowego, sporządzonego w Genewie dnia 20 lutego 2008 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1487) – dalej jako „Protokół dodatkowy do Konwencji CMR”.

3.         Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu serwisów internetowych E-CMR.pl, o których mowa w ust. 1 pkt. a. – d. powyżej lub złożenie zamówienia poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, co dotyczy również zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Regulaminie.

 

II. DEFINICJE:

1.         Regulamin – Regulamin określa w szczególności zasady dostępu i korzystania z serwisów internetowych i platformy E-CMR.pl E-CMR.Com, a także prawa i obowiązki usługodawcy i użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

2.         Serwisy Internetowe – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym:  https://e-cmr.pl https://e-cmr.com

3.         Platforma E-CMR.pl lub System – system skierowany do firm transportowych, służący m.in. do komunikacji, zarządzania transportem i dokumentami oraz nawigacji.

4.         Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Stronie Internetowej, umożliwiający Użytkownikowi kontakt z E-CMR.pl.

5.         Formularz Rejestracji – formularz dostępny na Stronie Internetowej https://e-cmr.pl  umożliwiający utworzenie Konta, po wypełnieniu danych określonych jako obligatoryjne.

6.         Konto – przypisane do wskazanego podczas Rejestracji adresu e-mail konto, które Użytkownik może utworzyć na Platformie E-CMR.pl za pomocą Formularza Rejestracji, podając wymagane dane określone jako obligatoryjne oraz fakultatywnie numer telefonu.

7.         Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych korzystający ze Strony Internetowej lub Platformy.

8.         Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych będąca Użytkownikiem oraz nabywcą ewentualnych płatnych usług oferowanych przez E-CMR.pl.

9.         Aktywacja – weryfikacja danych Klienta celem uprawdopodobnienia istnienia przedsiębiorstwa Klienta, przeprowadzona na podstawie danych wprowadzonych podczas dodawania karty płatniczej stanowiącej własność firmy Klienta, takich jak: numer i data ważności karty oraz kod CV/CVV.

10.      Zamówienie – oświadczenie Użytkownika składane na podstawie aktualnej oferty Usługodawcy zamieszczonej w Serwisie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, określające Pakiet Usług, które mają być świadczone przez E-CMR.pl.

11.      Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy E-CMR.pl a Klientem.

12.      Przedmiot Umowy – usługi, które będą świadczone przez E-CMR.pl zgodnie z zawartą z Klientem Umową, w tym udzielenie Licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz sublicencji na korzystanie z nawigacji transportowej.

13.      Miesiąc Rozliczeniowy – okres, za który Klientowi wystawiana jest faktura z tytułu świadczenia usług zgodnie z Przedmiotem Umowy, trwający jeden miesiąc, kończący się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia nie było w ostatnim dniu tego miesiąca (np. miesiąc rozliczeniowy rozpoczynający się 1 stycznia kończy się z upływem 1 lutego).

14.      Dzień Rozliczeniowy – dzień następujący po upływie każdego pełnego Miesiąca Rozliczeniowego.

15.      Faktura – faktura VAT wystawiona Klientowi z tytułu świadczenia usług stanowiących Przedmiot Umowy, udostępniana w formacie .PDF na Koncie Klienta z poziomu administratora.

16.      Płatność – dokonywana przez Klienta za pośrednictwem karty płatniczej zapłata za Przedmiot Umowy w wysokości określonej w cenniku.

17.      Baza danych – wszelkie wprowadzone za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub Platformy E-CMR.pl informacje oraz dane osobowe, w tym w szczególności dane teleadresowe, informacje dotyczące firmy, jej dokumentów, taboru, pracowników, zawartych transakcji, a także dane geolokalizacyjne.

18.      Cyberatak – celowe wykorzystanie systemów i sieci komputerowych przy użyciu szkodliwego (złośliwego) oprogramowania do kradzieży lub zniszczenia danych albo zakłócenia działalności.

19.      e-CMR – jest to cyfrowy odpowiednik papierowej wersji dokumentu przewozowego CMR. List przewozowy wystawiony przy użyciu komunikacji elektronicznej przez przewoźnika, nadawcę lub inną stronę zainteresowaną wykonaniem umowy przewozu (do której ma zastosowanie Konwencja CMR) za pomocą Platformy, w tym również dane logicznie związane z komunikacją elektroniczną w postaci załączników lub w inny sposób powiązane z komunikacją elektroniczną w tym samym czasie co jest wystawienie lub w późniejszym czasie tak, aby stały się częścią elektronicznego listu przewozowego. Elektroniczny list przewozowy wygenerowany za pomocą Platformy spełnia wymogi Protokołu dodatkowego do Konwencji CMR, tym samym wywiera taki sam skutek oraz wartość dowodową co tradycyjny list przewozowy, o którym mowa w Konwencji CMR.

20.      Podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej, które są załączone lub logicznie powiązane z innymi danymi elektronicznymi, który służy jako metoda uwierzytelnienia. Podpis elektroniczny składany przez Użytkownika Platformy E-CMR.pl stanowi zaawansowany podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 26 eIDAS, a tym samym spełnia przesłanki przewidziane przez Protokół dodatkowy do Konwencji CMR dla wiarygodnego podpisu elektronicznego – co oznacza, że e-CMR podpisany Podpisem elektronicznym dostarczanym przez E-CMR.pl wywiera taki sam skutek co tradycyjny list przewozowy, o którym mowa w Konwencji CMR.

21.      TSL – branża transportowo-spedycyjno-logistyczna, obejmująca wszelkie działania związane z transportem towarów, organizacją przewozów, infrastruktury, a także kwestie dokumentacji, obsługi procesu transportu, w tym magazynowania, centrów przeładunkowych, zarządzania pracownikami oraz planowania i koordynowania przepływu towarów.

III. REJESTRACJA KONTA:

1.         Rejestracja Konta Użytkownika na Platformie E-CMR.pl wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego na Stronie Internetowej https://e-cmr.pl.

2.         Po wypełnieniu Formularza Rejestracji i jego przesłaniu do Usługodawcy, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłana wiadomość informująca o utworzeniu Konta Użytkownika przypisanego do tego adresu wraz z linkiem aktywacyjnym oraz klauzulami zgód na przetwarzanie danych osobowych.

3.         Od chwili rejestracji podany adres e-mail stanowi login Użytkownika („Login”).

4.         Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu Loginu i Hasła, przy czym hasło wybrane przez Użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką i małą literę oraz przynajmniej jedną cyfrę.

5.         Dalsze korzystanie z Platformy E-CMR.pl zawsze wymaga zalogowania się do Konta poprzez wprowadzenie Loginu i Hasła.

6.         Rejestrując Konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, co dotyczy także postanowień Polityki Prywatności, w szczególności w zakresie informacji o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika.

7.         Użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego Konta. Jedno konto może być wykorzystywane tylko przez jednego przedsiębiorcę – Administratora.

IV. AUTORYZACJA KONTA KLIENTA:

1.         Proces autoryzacji Konta Klienta na Platformie obejmuje:

a.    utworzenie Konta,

b.    aktywację Konta i weryfikację Klienta,

c.     nadanie autoryzacji Konta.

2.         Usługodawca zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji danych teleadresowych wskazanych przez Klienta, na co niniejszym Użytkownik wyraża zgodę.

3.         Autoryzacja Konta Klienta jest decyzją podejmowaną przez Usługodawcę w oparciu o niniejszy Regulamin i wewnętrzne procedury weryfikacyjne Usługodawcy, z uwzględnieniem ochrony interesów Usługobiorcy i innych Użytkowników, której pozytywny wynik oznacza możliwość korzystania z Platformy E-CMR.pl („Autoryzacja”).

4.         Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany danych wymaganych do tworzenia Konta Klienta na Platformie E-CMR.pl, a także jego Weryfikacji i Autoryzacji.

5.         Usługodawca w każdym momencie może uzależnić Autoryzację Konta Klienta lub dalsze korzystanie z całości Usług przez Klienta od przedstawienia dokumentów potwierdzających dane identyfikacyjne podmiotu prowadzonego lub zarządzanego przez Klienta lub dane osoby uprawnionej do reprezentacji tego podmiotu, a w razie podjęcia uzasadnionych wątpliwości również od ponownego przejścia procesu autoryzacji („Reautoryzacja”).

6.         Usługodawca zastrzega sobie prawo do ponownej Autoryzacji Konta Klienta w przypadku zmiany danych Klienta lub braku jego aktywności w okresie przekraczającym 90 (dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych.

7.         Brak Autoryzacji Konta, na skutek odmowy jego Autoryzacji, uchylenia Autoryzacji, zablokowania Konta na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu powodują automatyczny brak dostępu do Platformy.

8.         Usługodawca może odmówić Autoryzacji Konta, jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem Usługodawcy lub innych Użytkowników, w szczególności w przypadkach:

a.    prowadzenia przez Klienta lub podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z Klientem działań sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w tym wykorzystywania danych innych Użytkowników lub Oprogramowania do rozsyłania do Użytkowników nie zamówionej informacji handlowej (spamming) lub reklamowania działalności konkurencyjnej wobec Platformy E-CMR.pl,

b.    nieuregulowania przez Klienta zobowiązań finansowych wobec innych przedsiębiorców, pod warunkiem udokumentowania tej okoliczności prawomocnym orzeczeniem sądu,

c.     uzasadnionego podejrzenia (uprawdopodobnionego danymi teleadresowymi i innymi źródłami informacji) naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu,

d.    przekazania Usługodawcy przez Klienta niepełnych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, stwierdzenia zawieszenia lub zamknięcia działalności gospodarczej przez Klienta.

9.         Usługodawca może uchylić Autoryzację Konta, jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem Usługodawcy lub innych Użytkowników, w szczególności w przypadkach:

a.    odmowy Autoryzacji,

b.    naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących obowiązków Użytkowników,

c.     opóźnienia w płatności na rzecz Usługodawcy przekraczającego 1 (słownie: jeden) Miesiąc Rozliczeniowy.

10.      Uchylenie Autoryzacji Konta może nastąpić na czas Weryfikacji Klienta lub do dnia uregulowania należności wobec Usługodawcy.

11.      Usługodawca po wyjaśnieniu przyczyn uchylenia Autoryzacji Konta podejmuje decyzję o:

a.    blokadzie Konta,

b.    przywróceniu Autoryzacji Konta Klienta na dotychczasowych warunkach,

c.     przywróceniu Autoryzacji Konta na podstawie umowy o indywidualnych warunkach dostępu do Usług,

d.    pozostawienia uchylonej Autoryzacji Konta do dnia spełnienia warunków określonych przez Usługodawcę w toku Weryfikacji.

V. BLOKADA I USUNIĘCIE KONTA:

1.         Blokada Konta powoduje całkowitą utratę dostępu do Platformy E-CMR.pl.

2.         Usługodawca ma prawo zastosować blokadę na skutek rozwiązania Umowy z Klientem.

3.         Usługodawca ma prawo zablokować Konto także w przypadkach:

a.    odmowy Autoryzacji,

b.    naruszenia postanowień Regulaminu, których skutkiem jest rażące naruszenie interesów Usługodawcy lub innych Użytkowników – w trybie natychmiastowym bez wcześniejszego uchylania Autoryzacji Konta,

c.     opóźnienie w płatności na rzecz Usługodawcy przekraczającego 1 (słownie: jeden) Miesiąc Rozliczeniowy,

d.    upływu 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia uchylenia Konta i braku podstaw do przywrócenia Autoryzacji.

4.         Klient może samodzielnie ubiegać się o usunięcie Konta, informując o swojej decyzji w mailu z prośbą o usunięcie Konta.

VI. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA:

1.         Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu, w tym także postanowień Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji postanowień lub niektórych postanowień, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie opuścić Serwis Internetowy.

2.         Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy E-CMR.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a.   podania prawdziwych danych dotyczących przedsiębiorstwa Użytkownika,

b.   podania przy rejestracji Konta aktualnych danych osobowych i teleadresowych, a także aktualizacji tych danych,

c.    poinformowania E-CMR.pl o:

      każdej zmianie w składzie organów Użytkownika,

      każdej zmianie w składzie wspólników w spółce osobowej lub cywilnej Użytkownika,

      każdej zmianie w składzie udziałowców/akcjonariuszy Użytkownika, posiadających co najmniej 10% udziałów/akcji,

      utracie zdolności do czynności prawnych,
uprawomocnieniu się orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

d.   bieżącego monitorowania skrzynki poczty elektronicznej, która wskazana została podczas rejestracji Konta w zakresie wiadomości, które Użytkownik otrzymuje od E-CMR.pl.

3.         Użytkownik nie ma prawa:

a.   korzystać z Kont innych Użytkowników,

b.   udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim,

c.    dokonać sprzedaży, darowizny, cesji lub innej formy zmiany własności Konta Użytkownika,

d.   korzystać z funkcji i narzędzi Platformy E-CMR.pl niezgodnie z jej przeznaczeniem,

e.   zamieszczać na Platformie materiałów tekstowych czy graficznych naruszających prawa lub prawem chronione dobra E-CMR.pl, innych Użytkowników lub osób trzecich.

4.         Klient jako Administrator Konta ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość wszystkich danych podanych podczas tworzenia Subkonta dla pracownika lub współpracownika Klienta. Klient oświadcza, iż spełnił względem swoich pracowników lub współpracowników ciążące na nim jako administratorze danych osobowych obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO oraz pozyskał wszelkie niezbędne zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników lub współpracowników, w tym danych geolokalizacyjnych.

5.         Klient jest zobowiązany poinformować E-CMR.pl drogą elektroniczną lub poprzez kontakt z działem obsługi klienta o planowanym zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej w czasie umożliwiającym rozwiązanie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

6.         Zakazane jest korzystanie z Serwisów internetowych w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub w sposób zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem celu. W szczególności zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy lub innych kanałów komunikacji, które udostępnia Platforma treści o charakterze bezprawnym. Przy czym E-CMR.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisów Internetowych.

7.         E-CMR.pl nie ingeruje w treść informacji przekazywanych z wykorzystaniem Serwisów Internetowych i nie udostępnia tych informacji podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których ich udostępnienie nakazują przepisy prawa, lub udostępnienie jest wymagane na podstawie wezwania lub prawomocnego orzeczenia Sądu lub organu administracji skarbowej.

8.         E-CMR.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika haseł dostępu podmiotom nieupoważnionym.

9.         Platforma E-CMR.pl udostępniana za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji, a także wszelkie udostępnione tam utwory takie jak: zdjęcia, materiały graficzne oraz treści są przedmiotem praw autorskich przysługujących E-CMR.pl bądź podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie, który nie wykracza poza zakres dozwolonego użytku lub prawa cytatu. Zakazane jest kopiowanie treści i elementów graficznych dostępnych w Serwisach Internetowych.

10.      Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY:

1.         E-CMR.pl dołoży wszelkich starań, aby:

a.   oprogramowanie oraz dostępne za jego pośrednictwem Usługi były dostępne, przez co należy rozumieć działanie podstawowych funkcjonalności Platformy E-CMR.pl na poziomie co najmniej 90% w skali roku („SLA”),

b.   czas usunięcia ewentualnych awarii, rozumianych jako całkowita niedostępność Platformy, czyli brak dostępu do jej podstawowych funkcjonalności, nie był dłuższy niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny (nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy oraz od momentu zawiadomienia E-CMR.pl o wystąpieniu awarii.

c.   czas ewentualnych ograniczeń dostępu do Platformy nie był dłuższy niż 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) godziny (nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót) od momentu, w którym wystąpiła przyczyna powodująca ograniczenie dostępu do Platformy.

2.         E-CMR.pl nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności:

a.   brak dostępu do Usług na skutek sankcji nałożonych zgodnie z Regulaminem,

b.   brak dostępu lub niepełny dostęp do Usług, wynikający z oprogramowania lub zaplecza technicznego Użytkownika,

c.   utratę wszystkich danych Użytkowników znajdujących się na serwerach nienależących do E-CMR.pl.

3.         E-CMR.pl jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Użytkownikowi wyłącznie z winy umyślnej.

4.         E-CMR.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Użytkowników.

5.         E-CMR.pl zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania, a także dokonywania zmian i oddziaływania na stronę techniczną Konta w każdy inny sposób w celu modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania Konta.

6.         E-CMR.pl może usunąć lub zablokować Konto albo dostęp do całości lub części Usług każdemu Użytkownikowi, którego działania naruszają interes Usługodawcy lub innych Użytkowników. Zasady usuwania i blokowania Konta zostały określone w Regulaminie.

7.         E-CMR.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości lub komunikatów w celu przekazania informacji dotyczących Platformy, w tym w szczególności dotyczących zmian w jej funkcjonowaniu.

8.         Strona jest także formą działalności przedsiębiorcy i teksty w nim zamieszczane mogą mieć formę reklamy lub promocji.

9.         Łącza odsyłające z niniejszej strony do innych stron internetowych, podawane są w celach informacyjnych. Z tytułu użytkowania oraz przeglądania innych stron internetowych i poniesionych strat Administrator E-CMR.pl odpowiedzialności nie ponosi.

VIII. RODZAJE, ZAKRES I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG:

1.         E-CMR.pl świadczy usługi polegające na zapewnieniu dostępu do Serwisów internetowych.

2.         Serwisy internetowe zostały zaprojektowane z myślą o optymalizacji działania łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

3.         E-CMR.pl świadczy następujące bezpłatne Usługi:

a.   dostępu do Strony Internetowej,

b.   dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji Użytkowników w oparciu o informacje dostarczone przez Użytkownika, w szczególności poprzez analizę jego aktywności w portalu,

c.   dostarczania drogą elektroniczną Newslettera E-CMR.pl, po dokonaniu Aktywacji Konta oraz wyrażeniu zgody na jego otrzymywanie,

d.   opatrzenia podpisem elektronicznym dokumentu e-CMR przez Użytkownika, który nie jest Klientem, poprzez złożenie podpisu elektronicznego na dedykowanym tablecie udostępnionym przez przewoźnika.

4.         Świadczenie wszystkich wskazanych powyżej Usług odbywa się za pośrednictwem Serwisów Internetowych oraz Platformy.

5.         Dostęp do Platformy następuje wraz z momentem rejestracji Konta. Po Weryfikacji i uzyskaniu Autoryzacji Użytkownik otrzymuje dostęp do kolejnych funkcjonalności Platformy.

6.         Świadczone przez E-CMR.pl Usługi są dedykowane dla podmiotów z branży TSL, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów, których przedmiotem działalności jest organizacja lub wykonywanie przewozu drogowego rzeczy.

IX. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH BEZPŁATNIE:

1.         Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisów Internetowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu w zakresie dotyczącym korzystania przez Użytkowników z zasobów Strony Internetowej.

2.         Do korzystania z Serwisów Internetowych wymagany jest dostęp do Internetu. Opłata za korzystanie z pakietu danych zależna jest od stawki operatora. E-CMR.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności związane z szybkością lub stabilnością łącza Użytkownika Internetu.

3.         Do przeglądania treści dostępnych na Stronie Internetowej nie jest konieczne posiadanie Konta.

4.         W przypadku, w którym co najmniej jedna ze stron łańcucha dostaw towaru jest Klientem, Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, który jest kontrahentem Klienta, a nie posiada Konta na Platformie, opatrzenie dokumentu e-CMR Podpisem elektronicznym. W tym celu do. kontrahent Klienta będzie miał możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dedykowanym tablecie udostępnionym w tym celu przez przewoźnika.

5.         E-CMR.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu Strona Internetowa jest niedostępna, bez względu na czas wystąpienia lub trwania braku dostępu.

 X. WYMAGANIA TECHNICZNE:

1.         Do korzystania z Serwisów Internetowych niezbędne jest posiadanie urządzenia stacjonarnego lub mobilnego z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz dostęp do Internetu.

2.         Do założenia Konta konieczne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

XI. DANE KONTAKTOWE:
Użytkownik może kontaktować się z E-CMR.pl za pomocą:

          Danych kontaktowych:

a.   adres korespondencyjny: LogMap Roland Prusinowski, ul. Boczna 10, 18-400 Łomża NIP: 7182089095

b.   numer telefonu: +48 66 212 66 60;

c.   adres e-mail: info@logmap.pl,

          Formularza Kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej oraz na Platformie z poziomu Konta Klienta,

          Zakładki Kontakt dostępnej na Platformie z poziomu Konta Klienta, która umożliwi bezpośredni kontakt z opiekunem Klienta.

XII. REKLAMACJA USŁUG:

1.         E-CMR.pl udziela gwarancji na Usługi świadczone przez cały czas trwania Umowy.

2.         E-CMR.pl zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w czasie obowiązywania Umowy lub do dostarczenia wolnego od wad Przedmiotu Umowy.

3.         Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na świadczone przez E-CMR.pl Usługi z tytułu:

a.   niedotrzymania z winy E-CMR.pl określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Klienta,

b.   niewykonania, nienależytego wykonania Usług objętych Umową lub wadliwego ich rozliczania.

4.         Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać przesłana przez Klienta na dane kontaktowe E-CMR.pl.

5.         Jeżeli Przedmiotem Umowy było także Urządzenie, w którym stwierdzono wadę, Klient dostarczy Urządzenie na koszt E-CMR.pl.

6.         Reklamacja może zostać wniesiona w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym Usługa była wykonana lub miała być wykonana.

7.         E-CMR.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym terminie, niezwłocznie powiadamia się o tym Klienta, wskazując przyczyny opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

8.         W przypadku naruszenia niniejszych warunków reklamacji, reklamacja może nie zostać rozpatrzona.

9.         Strony Umowy wyłączają odpowiedzialność E-CMR.pl z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

XIII. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1.         Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszym, informuję o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych przez E-CMR.pl drogą elektroniczną.

2.         Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć między innymi:

a.   w przypadku Cyberataku – zagrożenie wycieku danych wrażliwych Użytkownika lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez Użytkownika (w szczególności imion i nazwisk pracowników oraz klientów, nazw przedsiębiorstw klientów, danych o przebytych trasach, a także innych danych, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkownika),

b.   złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika (takie jak wirusy, robaki, trojany),

c.   programy szpiegujące – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je autorowi programu (zazwyczaj bez wiedzy i zgody Użytkownika),

d.   spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,

e.   wyłudzenie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję,

f.    włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi hakerskich.

3.         W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa w ust. 2. powyżej, Użytkownik powinien zaopatrzyć swoje urządzenie stacjonarne oraz wszelkie elektroniczne urządzenia mobilne, za pośrednictwem których łączy się z Internetem w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (firewall). Program antywirusowy powinien być przez Użytkownika aktualizowany, a hasła zmieniane.

4.         Funkcja i cel oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści Usługi, którymi są wiadomości obejmujące koszty dostawy, a także wszystkie dane dotyczące transportu znajdujące się w załącznikach do Umowy, wprowadzanych przez E-CMR.pl do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, to poprawa przepływu informacji związanych ze świadczeniem Usług w ramach pakietów oferowanych przez Platformę.

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1.         Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania przez E-CMR.pl danych osobowych Użytkowników zostały uregulowane w Polityce Prywatności oraz Obowiązku Informacyjnym.

2.         W trakcie korzystania ze strony, w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są tzw. ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Użytkownik strony wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, tj. plików tekstowych lub innych danych informatycznych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Pliki te nie ingerują w integralność systemu Użytkownika strony, a służą przede wszystkim do prowadzenia statystyk Administratora strony, dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika. Pliki cookies nie mają na celu zmiany konfiguracji komputera Użytkownika oraz instalowania złowrogiego oprogramowania. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z korzystaniem ze strony.

3.         Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności.

4.         Każdy użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.


    XV. PRZECHOWYWANIE ADRESÓW IP:

1.    Podczas odwiedzania strony internetowej E-CMR.pl, nasz serwer może automatycznie zapisać adres IP Twojego dostawcy internetu, stronę, z której nastąpiło przejście na naszą stronę, strony odwiedzone przez Użytkownika w serwisie oraz datę i czas trwania wizyty. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo wykorzystania zapisanego adresu IP przy dochodzeniu roszczeń na gruncie prawa cywilnego oraz w związku z dochodzeniem prowadzonym w sprawie karnej.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.         Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej https://e-cmr.pl w zakładce Regulamin.

2.         E-CMR.pl ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na Stronie Internetowej, o czym E-CMR.pl ma obowiązek powiadomić Użytkowników przynajmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed wejściem zmian w życie.

3.         Użytkownicy zobowiązują się rozstrzygać kwestie sporne w pierwszej kolejności w drodze postępowania polubownego.

4.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.         W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawnymi, postanowień tych nie stosuje się, a pozostałe postanowienia obowiązują bez zmian.

6.         Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty jego opublikowania na Stronie Internetowej.

7.         Usługodawca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8.         Wszelkie spory wynikłe z korzystania z strony, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

9.         Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

10.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 03.11.2021.